Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "ЛЕЛЕЧЕНЯ"
прозорість та інформаційна відкритість роботи ЗДО №2

 

 

ЗВІТ

директора

про діяльність та підсумки роботи

закладу дошкільної освіти

(ясел-садка) № 2 “ЛЕЛЕЧЕНЯ”

за 2020– 2021 навчальний рік

перед колективом та громадкістю

 

 

 

 

ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ  ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!

ЩЕ РАЗ, - ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ! МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА!

 

 

Загальні відомості про  ЗДО № 2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ»

 

 Заклад дошкільної освіти

Комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла - садок) № 2 «Лелеченя»   Южненської міської ради, Одеського району, Одеської області

Власність – комунальна.

Власник –обєднана територіальна громада міста Южне.

Контакти закладу дошкільної освіти

65481, м. Южне,

вул. Григорівського. Десанту, 8,

тел. (04842) 2-45-74

Тип ЗДО № 2

Заклад дошкільної освіти (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Щербакова Валентина Миколаївна

Рік побудови

Відокремлений 01.07.2016.

Проектна потужність

4 групи,  75 місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми- українська.

Режим роботи ЗДО № 2

Кількість годин на добу:

- 12.00 годин на добу,

Початок роботи – 6.30 год.,

кінець роботи – 18.30 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

4 групи

88 вихованців

Кількість груп для дітей раннього віку та вихованців у них

1 група для дітей раннього віку

 20 вихованців

Наповнюваність груп

раннього віку -133%;

дошкільного віку – 113%

Наповнюваність ЗДО № 2

117 %                        

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Додаткові освітні послуги

Відсутні

Робота гуртків, секцій

«Безмежний світ гри з LEGO»

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

ЗДО  №2 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-          Конституції України;

-          Закону України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність»;

-          Конвенції ООН про права дитини;

-          Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція);

-          Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття»

-          Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (редакція від 14.08.2015р)

-          Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина», 2020 рік.

-          А також відповідно власного Статуту ЗДО, колективної угоди та річного плану роботи дошкільного закладу.

Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» і Закону України «Про дошкільну освіту» роботу педагогічного колективу в 2020-2021 н.р. було спрямовано на вирішення таких питань:

1.      Формування в дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя за програмою «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» Н.Гавриш, О.Пометун.

2.      Поліпшити роботу над розвитком зв'язного мовлення , використовуючи різні види діяльності дошкільників.

3.      Зміцнення фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

4.      Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ЗДО № 2 забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки). Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО №2 постійно поповнюється матеріалами сайт закладу та сторінка в facebook.

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Кадрове забезпечення

   Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 30 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 14 осіб. ЗДО №2 укомплектований педагогічними кадрами: завідувач, вихователь-методист, вихователі – 9, музичні керівники - 1, психолог – 0,5, інструктор з фізкультури – 0,5. Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом прослуховування семінарів, вебінарів, участі в педагогічних марафонах , курсах підвищення кваліфікації кадрів.

 

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30,Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

У 2020-2021  навчальному році підлягали атестації – 2 педагогічні працівники.  

Відповідно перспективному плану атестації та річного плану роботи ЗДО № 2 на 2020-2021н.р. проведена атестація педагогічних працівників. За результатами атестації можна відзначити, що професійна компетентність педагогів закладу зросла. Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

                                  Управлінська діяльність

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН  України, методичні рекомендації МОНу з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання основних пріоритетних напрямків роботи  педагогічного колективу закладу на 2020-2021 навчальний рік.

      У 2020-2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу, організація роботи закладу під час карантину по КОВІД-19. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення інтегрованих  занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню  самооцінки.

    Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

1.      Протягом року в ЗДО  №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» велика увага приділялась навчально-методичному забезпеченню освітньо-виховної роботи . Були придбані методичні посібники, дидактичні матеріали, література, ігри. Інформаційно-методичний кабінет  поповнився новими матеріалами: тематичними розробками, консультаціями, матеріалами , зібраними під час тематичних тижнів.

 

2.      Протягом навчального року педагоги закладу удосконалювали свою педагогічну майстерність. Брали активну участь у різноманітних педагогічних заходах, при проведенні яких залучалися такі форми роботи, як

 • Педагогічні ради. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.      .

 

- « Про підсумки, реалії, проблеми, пріоритетні напрямки  діяльності ДНЗ» (Морська подорож до незвичайних островів)

 

- « Про технології розвитку дітей дошкільного віку  за альтернативною програмою STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»;

- « Використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дітей дошкільного віку».

 •  консультації : « Використання коректурних таблиць Наталі Гавриш вихователями у роботі з дітьми дошкільного віку»,  «LEGO складай – фантазію вмикай», елементи сторітелінгу у роботі з дітьми «Історії Мудрої Сови», «Ігрове ранкове коло в дитячому садку», «Авторські вправи з конструктором LEGO», « Використання LEGO- технології для розвитку соціально-емоційної сфери дітей дошкільного віку в корекційно-розвиваючій роботі психолога»,  « Батьківські збори в режимі онлайн», «Мнемотехніка- технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти» та інші.
 •  семінари

-          «Розвиток комунікативної культури педагога в сучасному дошкільному закладі» (практичний психолог Кваснюк А.А., Іванюк О.О).;

  

-          « Організація STREAM-освіти дошкільників на основі інтелектуальної карти» (Іванюк О.О.);

 

-          «Методика ознайомлення із величиною предметів» (Іванюк О.О., вихователі ЗДО)

 

 

-          «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей»

 

 • майстер-клас «Про використання LEGO-технології для розвитку і навчання грамоти» (Шестакова О.Г.)
 • тренінг «Робота в радість» (практичний психолог Кваснюк А.А.);
 •  методичні години з розгляданням новинок методичної літератури;
 • Виставки-огляди: навчально-дидактичних посібників з теми «LEGO-технологія як ефективний освітній ресурс формування життєвої компетентності дошкільників»;навчально-дидактичних посібників з теми «Інноваційні технологіїз формування мовленнєвої компетенції дітей».
 • виставки-презентації  куточків дослідницько-пошукової діяльності дітей «Квітник, огород на підвіконні»; конкурс новорічних прикрас із вторинних матеріалів.
 • Конкурс-огляд «Створення сучасного розвивального простору на території ЗДО» .

 

    Використання цих різноманітних методів і прийомів дозволяє сформувати  у кожного педагога такий тип мислення, який стає невід'ємною рисою особистості, забезпечує творчий характер будь-якої праці.

            

    Слід відмітити активність та бажання педагогів підвищувати теоретичні знання і професійну майстерність щодо забезпечення діяльнісного підходу до навчання та впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі.

 

Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Дитина». Під час таких занять діти емоційні та розкуті, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, роблять самостійно висновки, узагальнення.

 

 На високому  рівні проведені свята та розваги в ЗДО

 • «Феєрія фарб» -до 1 вересня
 • Спортивна розвага «Малі Олімпійські ігри" 
 • Спортивна розвага «Пожежам- НІ"
 • Спортивна розвага «Правила дорожнього рухУ"
 •  Калейдоскоп осінніх свят  «Октобер-фест»
 • Новорічні ранки: «Новорічна історія про двері, яких немає, і про те, як корисно іноді помилятися номером» (3гр.), «Новорічний Діснейленд» (гр.№4), «Пінгвінляндія» (гр.№2), «Пригода ялинкових іграшок» (гр.№1)
 • Музично-спортивна розвага  для всіх вікових груп «Пригоди Сніговичка», «Стрітення».
 •   Весняні ранки «Аліса в країні чудес.»: (гр.№3), « В гостях у найкращого друга Лунтіка.» (гр.№1), «Веселий Великдень»,
 • Тематичні тижні : «Таємниці писанки», проект до Всесвітнього дня книги «Подорож у Книголяндію», День довкілля, Всесвітній день Землі.

 

     В 2020-21н.р. був проведений Тижні « Вивчаємо правила дорожнього руху», Місячник протипожежної безпеки , до участі в яких був залучений весь колектив ЗДО № 2, діти всіх вікових груп. Проведено анкетування – самодіагностика  «Як убезпечити життя дітей», розміщені консультації для батьків на сторінках Фейсбука.

   

   10 березня педагоги та вихованці ЗДО №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» приймали участь в міському онлайн- конкурсі «Співець українського слова», до дня народження Т.Г.Шевченка , в номінації літературно-музична композиція.

 

Разом з батьками приймали участь в Всеукраїській акції «Збудуємо годівничку.».

 

Робота з батьками та дітьми була організована на сторінці Facebook та в групах Viber. До зимових свят був об'явлений челендж «Подаруй дітям радість».

   

Інформація надавалась батькам, а вони вирішували у який зручний час для них та дитини  запропонувати власній дитині зробити щось цікаве, емоційне , враховуючи її психофізіологічний та емоційний стан.

Розміщені консультації для батьків: «Безпека дітей у наших руках», «Як говорити  про КОРОНА ВІРУС-19 з маленькими дітьми», «Розмова про Covig-19»,  Дистанційний супровід батьків дошкільнят», «10 навичок, яким варто навчити дитину в цифрову епоху», матеріали до Великодня.  . Розміщені посилання на сайти для роботи з дітьми : «365 креативних ідей : аплікація, малювання, саморобки», сайт для роботи з дітьми з розвитку  математичних здібностей «Learning.ua», ігрові завдання на логіку «LOGICLIKE.COM», 5 класних українських мультсеріалів для раннього розвитку малюка та багато інших.

Розміщено на сторінках Facebook : цикл занять пошуково-дослідницької діяльності дітей : «Городи та вітаміни на підвіконні», «Вивчаємо закони фізики та хімії», «Нетрадиційні техніки малювання».

 

Для ознайомлення батьків з освітнім процесом в дитячому садку були висвітлені ряд інтегрованих занять по всім віковим групам: «Подорож до зимового лісу» - 1 група, «Мандрівка транспортом» - 2 група, «Країна Лего» - 3 група, «Парасольку я свою на прогулянку візьму» - 4 група.,

     

      

 

відеопривітання до Дня матері,; відео «Азбука безпеки на дорозі», «Мій друг Світлофор» (вихователі Кулібаба Н.Б., Полякова М.В.);

 до Дня довкілля – відео «Як сортувати сміття», екологічний мультфільм «Хлопчик і земля» , консультація «День Землі; «Готуємось до Великодня» (муз. керівник Григорчук Н.В.), поради та консультації практичного психолога Кваснюк А.А.:

-          Критерії готовності дітей до школи

-          Криза 5 років

-          виховання дітей в грі

-          Як запобігти конфліктам дітей

-          успіх у маленьких долоньках

-          використання арт-терапії

Робота велася за  кількома напрямками:

-          ігрова діяльність: «Чарівний квадрат», «Ігри з гудзиками», «Цікаві руханки», «Музично-ритмічні вправи», «Термомозаїка», «Нишпорка-квест», ігрові завдання на логіку, на розвиток мислення «Як це пов’язано» та інші.

-          пізнавальна діяльність:  «Про Сонячну систему»», «Порахуй», «Який звук спільний?», «Склад числа 5,6,7,» , «Ізографи»,  «Друдли» , «Місяці. Пори року», та інші.

-          Розвиток дрібної моторики рук: малювання по крапочкам, розфарбуй за зразком,  «Вырезалка-обучалка», робота з пластиліном та інше.

  Постійно оновлювався сайт закладу та сторінка Facebook  на якому висвітлювалися  основні події із  життя закладу.

Велика увага приділялась формам роботи з батьками:  відеофрагменти різних видів дитячої діяльності, педагогічні доручення. Для інформування батьків використовуються ресурси соціальних мереж,  інформаційні листи, інформаційні кошики, тематичні виставки тощо.

 Незважаючи на карантинні обмеження, батьки є учасниками освітнього процесу . Як весело та творчо батьки оформляли домівки до Новорічних свят, щоб це було несподіванкою для дітей, забезпечували цікавими костюмами дітей на святах, виготовляли разом з дітьми годівнички.

           Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників свідчить, що:

Мають повну вищу педагогічну освіту -  7 педагогічних працівника

Мають вищу фахову педагогічну освіту – 4 педагогічних працівників.

Середню спеціальну освіту – 2.

Є студентами педагогічних інститутів -1.

Протягом навчального року адміністрацією закладу було відвідано ряд занять, режимних моментів у педагогів дошкільних груп. Недоліки, виявлені під час аналізу проведення навчально-виховного процесу, обговорювалися з педагогами та фіксувалися в « Діловому щоденнику аналізу освітнього процесу» та в картках аналізу.

Систематично вивчались умови забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та діючої програми «Дитина».

Результати вивчення свідчать про динаміку розвитку сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні з початком навчального року по всім освітнім лініям.

Результати методичної діяльності дошкільного навчального закладу розглядались на педагогічній раді ЗДО № 2.

           Виходячи з зазначеного, в організації  освітнього процесу  на 2021-2022н.р. все таки залишаються актуальними питання:

1.      Спрямування  методичної  роботи з  педагогами на  формування їх  свідомої  активності, самостійності, набуття  високої особистісної і професійної  культури,  творчого  потенціалу упродовж 2021/2022 навчального  року.

2.      Підвищення кваліфікаційного  та освітнього рівня педагогів.

3.      Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій.

4.      Зміцненню фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

5.      Продовжувати працювати над розділом – розвиток  музичних здібностей дітей за допомогою музичних занять (музично-ритмічні ігри, елементарне музикування, система К.Орфа…)

6.      Розвиток пізнавальних інтересів дітей через пізнавально - дослідницьку діяльність.

      Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання.

         У подальшому продовжувати роботу щодо створення сучасного розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

         Педагогам в 2021-2022 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

         При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти -психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

 -  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

 -  розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

 -  формувати схильність до творчості, винахідництва;

 -  формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

 -  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

         У 2021-2022 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей, патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку, сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей, використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

       Аналіз роботи, проведеної в навчальному році, показав, що вона мала пізнавальний характер, була направлена на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

        

                        Адміністративно-господарська робота.

Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО №2 в 2020-2021 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

         У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

            Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

             У  ЗДО сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму,дотримання вимог щодо організації протиепідемічних заходів в період карантину.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під особистий підпис.      

          Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.    Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО №2 має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

         З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО №2. Діти старшої групи отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам.

      Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

        На сайті ЗДО №2  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота ЗДО з даного питання.

 

                                                   Медичне обслуговування.

 

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

         Медичне обслуговування в ЗДО №2 здійснювалось  на достатньому рівні. Протягом року медична сестра Лисенко К.С., забезпечувала проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Протягом року строго слідкувала за дотриманням помічниками вихователів санітарних вимог, дотримання вимог роботи ЗДО під час карантину, дотримання ритму дня, провітрювання та квартування груп.

          Медичний блок складається з трьох кімнат: кабінет старшої медичної сестри, ізолятора та процедурного.  Утримується все в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

          Ведеться просвітницька робота з батьками в соцмережах по профілактиці різних захворювань.

 

                                               Організація харчування.

 

   В ЗДО №2 організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

У дошкільному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ЗДО №2, це питання вноситься до порядку денного нарад при директорові.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором  та старшою медичною сестрою.

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, організація по захисту прав споживачів, представники управління освіти.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

       За результатами перевірок Держпродспоживслужби  грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування

                                                 Матеріально-технічна база.

      В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази за бюджетні кошти в поточному році придбали промислову пральну машину, промислову сушильну машину, на харчоблок придбали універсальну кухонну машину.. Виконали частковий ремонт покрівлі  на суму 200 00грн. Обновили в групу № 3 індивідуальні столи для дітей, подушки, ковдри та постільну білизну з рушничками на суму 57 300грн.  Батьки групи № 3 «Смішарики» подарували телевізор. А батьки групи №1 «Зірочки» оформили ігровий осередок для своїх малят  пазловим килимком  та придбали  безконтактний термометр для вимірювання температури тіла. Затишно та гарно стало в групових кімнатах всіх вікових груп ЗДО №2. За допомогою батьків оновлені майданчики всіх вікових груп.

 

    

 

 

 

 

 ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ  ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ЗДО № 2. Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано. 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Звіт завідуючої ДНЗ №2 перед колективом та громадськістю

2019-2020 н.р.

 

ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ  ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!

ЩЕ РАЗ, - ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ! МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА!

 

 

ЗВІТ ЗАВІДУЮЧОЇ

про діяльність та підсумки роботи

дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) № 2 “ЛЕЛЕЧЕНЯ”

за 2019– 2020 навчальний рік

  

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Дошкільний навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 2»   Южненської міської ради.

Власність – комунальна.

Власник – територіальна громада міста Южне.

Контакти дошкільного навчального закладу

65481, м. Южне,

вул. Григор. Десанту, 8,

тел. (04842) 2-45-74

Тип дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Щербакова Валентина Миколаївна

Рік побудови

Відокремлений 01.07.2016.

Проектна потужність

4 групи,  78 місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми українська.

Режим роботи дошкільного навчального закладу

Кількість годин на добу:

- 12.00 годин на добу,

Початок роботи – 6.30 год.,

кінець роботи – 18.30 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

4 групи

90 вихованців

Кількість груп для дітей раннього віку та вихованців у них

1 група для дітей раннього віку

 17 вихованців

Наповнюваність груп

раннього віку -100%;

дошкільного віку – 120%

Наповнюваність дошкільного закладу

120 %                        

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Додаткові освітні послуги

Відсутні

Робота гуртків, секцій

«Дошкільнятам про освіту сталого розвитку.»

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 Дошкільний навчальний заклад №2 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституції України;
 • Закону України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність»;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція);
 • Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття»
 • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (редакція від 14.08.2015р)
 • Листа МОН №1/9-419 від 02.07.19р. «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020н.р.»
 • Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», 2016 рік.

А також відповідно власного Статуту ДНЗ, колективної угоди та річного плану роботи дошкільного закладу.

Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» і Закону України «Про дошкільну освіту» роботу педагогічного колективу в 2019-2020 н.р. було спрямовано на вирішення таких питань:

 1. Формування в дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя за програмою «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» Н.Гавриш, О.Пометун.
 2. Поліпшити роботу над розвитком зв'язного мовлення , використовуючи різні види діяльності дошкільників.
 3. Зміцнення фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.
 4. Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки). Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем закладу.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ДНЗ постійно поповнюється матеріалами сайт закладу та сторінка в facebook.

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Кадрове забезпечення

      Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 30 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 13 осіб. ДНЗ №2 укомплектований педагогічними кадрами: завідувач, вихователь-методист, вихователі – 9, музичні керівники - 1, психолог – 0,5, інструктор з фізкультури – 0,5. Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30,Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

У 2019-2020  навчальному році підлягали атестації – 2 педагогічні працівники.  

Відповідно перспективному плану атестації та річного плану роботи ДНЗ на 2019-2020н.р. проведена атестація педагогічних працівників. За результатами атестації можна відзначити, що професійна компетентність педагогів закладу зросла:

-вихователю Богачовій І.Г. присвоєна кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ІІ категорії»,

-вихователю Кобилінській Ганні Василівні присвоїли 11 тарифний розряд

 Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

                                  Управлінська діяльність

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018-2019 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН  України, методичні рекомендації МОНу з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання основних пріоритетних напрямків роботи  педагогічного колективу закладу на 2019-2020 навчальний рік.

      У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

      Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

 1. Протягом року в ДНЗ №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» велика увага приділялась навчально-методичному забезпеченню освітньо-виховної роботи дошкільного навчального закладу. Були придбані методичні посібники, дидактичні матеріали, література, ігри. Інформаційно-методичний кабінет  поповнився новими матеріалами: тематичними розробками, консультаціями, матеріалами , зібраними під час тематичних тижнів.
 2. Протягом навчального року педагоги дошкільного закладу удосконалювали свою педагогічну майстерність. Брали активну участь у різноманітних педагогічних заходах, при проведенні яких залучалися такі форми роботи, як

-  консультації : «Компетентнісне навчання і партнерська взаємодія:уникаємо помилок», «Форми групової взаємодії дошкільників», «Освітні ситуації як спільна партнерська діяльність вихователя і педагога», «Види діяльності упродовж дня за альтернативною програмою STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт», «Навчальні та дидактичні ігри з LEGO з дошкільниками», « Про розвиток дослідницьких навичок у дітей дошкільного віку як метод STREAM-освіти. STREAM-лабораторія як новий елемент предметно-розвивального середовища закладу дошкільної освіти», «Історії складаємо – креативне мислення вивчаємо», «Як розвивати мовлення дітей у пісочниці», «Мовно-ритмічні ігри на основі віршів», «Безпека життєдіяльності- важливий аспект навчально-виховного процесу в ДНЗ»;

- семінари «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» (альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників» (Іванюк О.О.;

« Покоління Z: психологічні особливості сучасних дітей» (практичний психолог Кваснюк А.А.), практичний семінар «LEGO-технологія – чарівні цеглинки успіху»   

( вчитель початкових класів авторської М.П.Гузика школи №3 Ревера Л.Д.);

-майстер-клас «Мовно-ритмічні ігри з паличками, тарілочками, іншим матеріалом» Богачова І.Г., ;

- ділова гра «Вчимося творчо взаємодіяти» (практичний психолог Кваснюк А.А.);

- методичні години з розгляданням новинок методичної літератури;

- виставки-презентації куточків дослідницько-пошукової діяльності дітей, дидактичних ігор на розвиток дрібної моторики рук, куточків конструювання.

    Використання цих різноманітних методів і прийомів дозволяє сформувати  у кожного педагога такий тип мислення, який стає невід'ємною рисою особистості, забезпечує творчий характер будь-якої праці.

   Педагоги поглибили свої знання , беручи участь у педрадах на теми: « Проблеми, підсумки, реалії», «Про STREAM-освіту як інноваційний підхід до розвитку базових компетенцій дітей дошкільного віку»(активна участь вихователі: Кулібаба Н.Б., Кобилінська Г.В., Богачова І.Г.), «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками з дошкільниками».

    Слід відмітити активність та бажання педагогів підвищувати теоретичні знання і професійну майстерність щодо забезпечення діяльнісного підходу до навчання та впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі.

 

На протязі 2019-2020н.р. педагоги разом з дітьми та батьками працювали над проектом «Свято щодня». Були відзначені: Всесвітній день моря (26 вересня), Всесвітній день тварин (4жовтня) , День усмішки (4 жовтня), День житла (7 жовтня) , День пошти (9 жовтня),  День художника України (13 жовтня),  Всесвітній  день дітей (20 листопада), Всесвітній день придбання друзів (24 листопада), Всесвітній день обіймів (7 грудня), Всесвітній день футболу (10 грудня), Міжнародний день чаю (15 грудня), Міжнародний день футболу( 15 листопада), День Державного герба України (19 лютого) та інші.

На гарному рівні проведені свята та розваги в ДНЗ:

 • Спортивна розвага «До побачення, сонячне літечко!»
 • Спортивна розвага «Морські пригоди»
 • Спортивна розвага «Школа пожежників»
 • Святкові ранки «Крокує Осінь по землі»
 • Новорічні ранки: «Цирк запалює вогні» (1гр.), «Новорічна крамниця» (гр.№4), «Школа Морозиків» (гр.№2), «Як гноми листа писали» (гр.№3)
 • Музично-спортивна розвага  для всіх вікових груп «Пригоди Сніговичка»
 • Весняні ранки «Усе бере від матері початок…»: «Маму радо привітаємо» (гр.№3), «Равликоі привітання» (гр.№;), «Колискова Мавки» (гр.№2), « Усі зірки для мами…» (гр.№1).
 • «Пижамная вечеринка» (гр.№1)

В жовтні 2019р. був проведений Тиждень безпеки дитини «Що робити, коли…». До участі був залучений весь колектив ДНЗ №», діти всіх вікових груп та їх батьки. Проведено анкетування – самодіагностика  «Як убезпечити життя дітей».

10 березня педагоги та вихованці ДНЗ №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» приймали участь в міському конкурсі «Співець українського слова», до дня народження Т.Г.Шевченка , в номінації літературно-музична композиція – зайняли 1 місце.

З 12 березня  2020р.  в зв'язку з пандемією  COVID-19 роботу в ДНЗ №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» було організовано згідно наказів №25-О  від 12.03.2020р. «Про призупинення навчально-виховного процесу»., №29-О від 27.04.2020р.  «Про продовження карантину», №30-О від 27.04.2020р. «Про режим роботи під час продовження карантину». Педагоги працювали за індивідуальними планами роботи за розділами: робота з дітьми, робота з батьками, самоосвіта, практична робота.

Робота з батьками та дітьми була організована на сторінці Facebook та в групах Viber. Інформація надавалась батькам, а вони вирішували у який зручний час для них та дитини  запропонувати власній дитині, , враховуючи її психофізіологічний та емоційний стан.

Розміщені консультації для батьків: «Безпека дітей у наших руках», «Як говорити  про КОРОНА ВІРУС-19 з маленькими дітьми», «Розмова про Covig-19», «Цікавий та корисний карантин з дітьми дошкільного віку. Дистанційний супровід батьків дошкільнят», «10 навичок, яким варто навчити дитину в цифрову епоху», матеріали до Великодня.  . Розміщені посилання на сайти для роботи з дітьми : «365 креативних ідей : аплікація, малювання, саморобки», сайт для роботи з дітьми з розвитку  математичних здібностей «Learning.ua», ігрові завдання на логіку «LOGICLIKE.COM», 5 класних українських мультсеріалів для раннього розвитку малюка та багато інших.

Розміщено на сторінках Facebook : цикл занять «В гості до бабусі» (для дітей молодшої групи - вихователі Кулібаба Н.Б., Полякова М.В.), «Як Півник та Мишеня мамі подарунок готували», «Як Півник та Мишеня книжечки лікували» (вихователі Шестакова О.Г., Богачова І.Г.), відеопривітання до Дня матері, відеопривітання до Дні примирення та пам'яті; відео «Азбука безпеки на дорозі», «Мій друг Світлофор» (вихователі Кулібаба Н.Б., Полякова М.В.); до Дня довкілля – відео «Як сортувати сміття», екологічний мультфільм «Хлопчик і земля» , консультація «День Землі; відео до Дня сім’ї та Дня вишиванки;  «Готуємось до Великодня» (муз.керівник Волкова Н.М.), поради та консультації практичного психолога Кваснюк А.А.

Робота велася за  кількома напрямками:

 • ігрова діяльність: «Чарівний квадрат», «Ігри з гудзиками», «Цікаві руханки», «Музично-ритмічні вправи», «Термомозаїка», «Нишпорка-квест», ігрові завдання на логіку, на розвиток мислення «Як це пов’язано» та інші.
 • пізнавальна діяльність:  «Про Сонячну систему»», «Порахуй», «Який звук спільний?», «Склад числа 5,6,7,» , «Ізографи»,  «Друдли» , «Місяці. Пори року», та інші.
 • Розвиток дрібної моторики рук: малювання по крапочкам, розфарбуй за зразком,  «Вырезалка-обучалка», робота з пластиліном та інше.

  Постійно оновлювався сайт закладу та сторінка Facebook  на якому висвітлювалися  основні події із  життя закладу, випускалась і випускається газета «ЛЕЛЕЧЕНЯ», в якій розповідається про цікаві моменти із життя дитячого садочка.

Велика увага приділялась традиційним та нетрадиційним формам роботи з батьками: групові батьківські збори з використанням різних цікавинок, спільні з батьками дозвілля, круглі столи, відеофрагменти різних видів дитячої діяльності, педагогічні доручення. Для інформування батьків використовуються ресурси соціальних мереж, папки-пересувки, інформаційні листи, інформаційні кошики, тематичні виставки тощо.

Батьки є учасниками освітнього процесу . До Дня святого Миколая батьки групи «Смішарики» та групи «Метелики» подарували дітям власноруч виготовлені бізіборди.  У наших вихованців з’явилися куточки, де можна покрутити, повертіти… Як весело та творчо батьки оформляли групи до Новорічних свят, щоб це було несподіванкою для дітей.

    Висновок: завдання на 2019/2020 навчальний рік виконані не повністю. Рішенням педагогічної ради питання «Використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дітей дошкільного віку» буде перенесена на наступний навчальний рік

 

Вивчено і проаналізовано якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою.

           Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників свідчить, що:

Мають повну вищу фахову освіту -  2 педагогічних працівника

Мають вищу педагогічну освіту – 5 педагогічних працівників.

Середню спеціальну освіту – 2.

Є студентами педагогічних інститутів -2.

Протягом навчального року адміністрацією закладу було відвідано ряд занять, режимних моментів у педагогів дошкільних груп. Недоліки, виявлені під час аналізу проведення навчально-виховного процесу, обговорювалися з педагогами та фіксувалися в « Діловому щоденнику аналізу освітнього процесу»

Систематично вивчались умови забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та діючої програми «Дитина».

Результати вивчення свідчать про динаміку розвитку сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні з початком навчального року по всім освітнім лініям.

Результати методичної діяльності дошкільного навчального закладу розглядались на педагогічній раді ДНЗ.

           Виходячи з зазначеного, в організації  освітнього процесу  на 2019-2020н.р. все таки залишаються актуальними питання:

 1. Спрямування  методичної  роботи з  педагогами на  формування їх  свідомої  активності, самостійності, набуття  високої особистісної і професійної  культури,  творчого  потенціалу упродовж 2020/2021 навчального  року.
 2. Підвищення кваліфікаційного  та освітнього рівня педагогів.
 3. Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій.
 4. Зміцненню фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.
 5. Продовжувати працювати над розділом – розвиток  музичних здібностей дітей за допомогою музичних занять (музично-ритмічні ігри, елементарне музикування, система К.Орфа…)
 6. Розвиток пізнавальних інтересів дітей через пізнавально - дослідницьку діяльність.

 Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.      Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Дитина». Під час таких занять діти емоційні та розкуті, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, роблять самостійно висновки, узагальнення.

      . Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

         У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

         Педагогам в 2020-2021 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

         При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти -психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

 -  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

 -  розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

 -  формувати схильність до творчості, винахідництва;

 -  формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

 -  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

         У 2020-2021 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей, патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку, сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей, використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

       Аналіз роботи, проведеної в навчальному році, показав, що вона мала пізнавальний характер, була направлена на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

       

 

 

 

 

Адміністративно-господарська робота.

Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2019-2020 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

         У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

            Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

             У  ДНЗ сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму,дотримання вимог щодо організації протиепідемічних заходів в період карантину.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ДНЗ під підпис.      

          Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.    Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ДНЗ має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

         З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ДНЗ. Діти старшої групи отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам.

      Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ДНЗ.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

        На сайті ДНЗ  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота ДНЗ з даного питання.

 

Медичне обслуговування.

 

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

         Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось  на низькому рівні. Протягом року постійно змінювались медичні сестри, а лікар-педіатр з  поліклініки взагалі не відвідувала ДНЗ №2. Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

          Медичний блок складається з трьох кімнат: кабінет старшої медичної сестри, ізолятора та процедурного.  Утримується все в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

          Ведеться просвітницька робота по профілактиці різних захворювань.

 

Організація харчування.

 

   В ДНЗ організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

У дошкільному навчальному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою.

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, організація по захисту прав споживачів, представники управління освіти.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

       За результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

 

Матеріально-технічна база.

      В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази за бюджетні кошти в поточному році була встановлена автоматична пожежна сигналізація, евакуаційне освітлення, міжкоридорні двері. Виділені кошти на облаштування пожежної сигналізації -700 00грн. Виконали частковий ремонт покрівлі  на суму 200 00грн. та придбали новий прасувальний каток на суму 109 00грн. Закупити на харчоблок нові виробничі столи. Обновили в групу № 3 подушки, ковдри та постільну білизну з рушничками на суму 57 300грн.

   Пошили костюми Діда Мороза та Святого Миколая на спонсорські кошти МТП «Южний».

  Батьки групи № 2 «Капітошка» подарували телевізор.

 

       Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі. Ми щиро дякуємо батьків за проведений конкурс дитячих майданчиків та бізіборди.

      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ДНЗ № 2. Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

 

 

 Завдання на новий 2019-2020 навчальний рік.

 

Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються нерозв'язаними такі питання:

-         залишається проблема створення особистісного розвивального середовища - куточки гарного настрою, психологічного розвантаження, тиші;

-         вдосконалення контролю за станом розвитку зв'язного мовлення дошкільників (комунікативного) ( усі вікові групи);

-         слабким залишається розвиток дрібної моторики рук дітей раннього віку  (розвивати її допоможе водяна та пісочна терапія);

 

-          недостатня робота щодо виявлення і розвитку спортивних здібностей дітей, оздоровленню кожної  дитини, відповідно її індивідуальних особливостей.