Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "ЛЕЛЕЧЕНЯ"
прозорість та інформаційна відкритість роботи ЗДО №2

 

 

ЗВІТ

директора

про діяльність та підсумки роботи

закладу дошкільної освіти

(ясел-садка) № 2 “ЛЕЛЕЧЕНЯ”

за 2020– 2021 навчальний рік

перед колективом та громадкістю

 

 

 

 

ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ  ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!

ЩЕ РАЗ, - ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ! МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА!

 

 

Загальні відомості про  ЗДО № 2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ»

 

 Заклад дошкільної освіти

Комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла - садок) № 2 «Лелеченя»   Южненської міської ради, Одеського району, Одеської області

Власність – комунальна.

Власник –обєднана територіальна громада міста Южне.

Контакти закладу дошкільної освіти

65481, м. Южне,

вул. Григорівського. Десанту, 8,

тел. (04842) 2-45-74

Тип ЗДО № 2

Заклад дошкільної освіти (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Щербакова Валентина Миколаївна

Рік побудови

Відокремлений 01.07.2016.

Проектна потужність

4 групи,  75 місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми- українська.

Режим роботи ЗДО № 2

Кількість годин на добу:

- 12.00 годин на добу,

Початок роботи – 6.30 год.,

кінець роботи – 18.30 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

4 групи

88 вихованців

Кількість груп для дітей раннього віку та вихованців у них

1 група для дітей раннього віку

 20 вихованців

Наповнюваність груп

раннього віку -133%;

дошкільного віку – 113%

Наповнюваність ЗДО № 2

117 %                        

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Додаткові освітні послуги

Відсутні

Робота гуртків, секцій

«Безмежний світ гри з LEGO»

     Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

ЗДО  №2 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

-          Конституції України;

-          Закону України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»,  «Про охорону праці», «Про інноваційну діяльність»;

-          Конвенції ООН про права дитини;

-          Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція);

-          Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття»

-          Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (редакція від 14.08.2015р)

-          Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина», 2020 рік.

-          А також відповідно власного Статуту ЗДО, колективної угоди та річного плану роботи дошкільного закладу.

Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття» і Закону України «Про дошкільну освіту» роботу педагогічного колективу в 2020-2021 н.р. було спрямовано на вирішення таких питань:

1.      Формування в дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя за програмою «Дошкільникам – освіта для сталого розвитку» Н.Гавриш, О.Пометун.

2.      Поліпшити роботу над розвитком зв'язного мовлення , використовуючи різні види діяльності дошкільників.

3.      Зміцнення фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

4.      Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень STREAM-освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей дошкільного віку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Групові приміщення ЗДО № 2 забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх вікових особливостей: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (комп’ютерної техніки). Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу.

Для підвищення рейтингу дошкільного закладу, пропагування досвіду роботи педагогічного колективу, ознайомлення громадськості та батьків з життям ЗДО №2 постійно поповнюється матеріалами сайт закладу та сторінка в facebook.

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Кадрове забезпечення

   Колектив дошкільного закладу згідно штатного розкладу нараховує 30 штатних одиниць, з них - педагогічного персоналу 14 осіб. ЗДО №2 укомплектований педагогічними кадрами: завідувач, вихователь-методист, вихователі – 9, музичні керівники - 1, психолог – 0,5, інструктор з фізкультури – 0,5. Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом прослуховування семінарів, вебінарів, участі в педагогічних марафонах , курсах підвищення кваліфікації кадрів.

 

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30,Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

У 2020-2021  навчальному році підлягали атестації – 2 педагогічні працівники.  

Відповідно перспективному плану атестації та річного плану роботи ЗДО № 2 на 2020-2021н.р. проведена атестація педагогічних працівників. За результатами атестації можна відзначити, що професійна компетентність педагогів закладу зросла. Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

                                  Управлінська діяльність

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН  України, методичні рекомендації МОНу з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання основних пріоритетних напрямків роботи  педагогічного колективу закладу на 2020-2021 навчальний рік.

      У 2020-2021 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ЗДО, організацію роботи  по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу, організація роботи закладу під час карантину по КОВІД-19. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення інтегрованих  занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло підвищенню  самооцінки.

    Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

1.      Протягом року в ЗДО  №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» велика увага приділялась навчально-методичному забезпеченню освітньо-виховної роботи . Були придбані методичні посібники, дидактичні матеріали, література, ігри. Інформаційно-методичний кабінет  поповнився новими матеріалами: тематичними розробками, консультаціями, матеріалами , зібраними під час тематичних тижнів.

 

2.      Протягом навчального року педагоги закладу удосконалювали свою педагогічну майстерність. Брали активну участь у різноманітних педагогічних заходах, при проведенні яких залучалися такі форми роботи, як

 • Педагогічні ради. Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.      .

 

- « Про підсумки, реалії, проблеми, пріоритетні напрямки  діяльності ДНЗ» (Морська подорож до незвичайних островів)

 

- « Про технології розвитку дітей дошкільного віку  за альтернативною програмою STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт»;

- « Використання інтерактивних технологій розвитку мовлення дітей дошкільного віку».

 •  консультації : « Використання коректурних таблиць Наталі Гавриш вихователями у роботі з дітьми дошкільного віку»,  «LEGO складай – фантазію вмикай», елементи сторітелінгу у роботі з дітьми «Історії Мудрої Сови», «Ігрове ранкове коло в дитячому садку», «Авторські вправи з конструктором LEGO», « Використання LEGO- технології для розвитку соціально-емоційної сфери дітей дошкільного віку в корекційно-розвиваючій роботі психолога»,  « Батьківські збори в режимі онлайн», «Мнемотехніка- технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти» та інші.
 •  семінари

-          «Розвиток комунікативної культури педагога в сучасному дошкільному закладі» (практичний психолог Кваснюк А.А., Іванюк О.О).;

  

-          « Організація STREAM-освіти дошкільників на основі інтелектуальної карти» (Іванюк О.О.);

 

-          «Методика ознайомлення із величиною предметів» (Іванюк О.О., вихователі ЗДО)

 

 

-          «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей»

 

 • майстер-клас «Про використання LEGO-технології для розвитку і навчання грамоти» (Шестакова О.Г.)
 • тренінг «Робота в радість» (практичний психолог Кваснюк А.А.);
 •  методичні години з розгляданням новинок методичної літератури;
 • Виставки-огляди: навчально-дидактичних посібників з теми «LEGO-технологія як ефективний освітній ресурс формування життєвої компетентності дошкільників»;навчально-дидактичних посібників з теми «Інноваційні технологіїз формування мовленнєвої компетенції дітей».
 • виставки-презентації  куточків дослідницько-пошукової діяльності дітей «Квітник, огород на підвіконні»; конкурс новорічних прикрас із вторинних матеріалів.
 • Конкурс-огляд «Створення сучасного розвивального простору на території ЗДО» .

 

    Використання цих різноманітних методів і прийомів дозволяє сформувати  у кожного педагога такий тип мислення, який стає невід'ємною рисою особистості, забезпечує творчий характер будь-якої праці.

            

    Слід відмітити активність та бажання педагогів підвищувати теоретичні знання і професійну майстерність щодо забезпечення діяльнісного підходу до навчання та впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітньому процесі.

 

Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку Програми «Дитина». Під час таких занять діти емоційні та розкуті, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, роблять самостійно висновки, узагальнення.

 

 На високому  рівні проведені свята та розваги в ЗДО

 • «Феєрія фарб» -до 1 вересня
 • Спортивна розвага «Малі Олімпійські ігри" 
 • Спортивна розвага «Пожежам- НІ"
 • Спортивна розвага «Правила дорожнього рухУ"
 •  Калейдоскоп осінніх свят  «Октобер-фест»
 • Новорічні ранки: «Новорічна історія про двері, яких немає, і про те, як корисно іноді помилятися номером» (3гр.), «Новорічний Діснейленд» (гр.№4), «Пінгвінляндія» (гр.№2), «Пригода ялинкових іграшок» (гр.№1)
 • Музично-спортивна розвага  для всіх вікових груп «Пригоди Сніговичка», «Стрітення».
 •   Весняні ранки «Аліса в країні чудес.»: (гр.№3), « В гостях у найкращого друга Лунтіка.» (гр.№1), «Веселий Великдень»,
 • Тематичні тижні : «Таємниці писанки», проект до Всесвітнього дня книги «Подорож у Книголяндію», День довкілля, Всесвітній день Землі.

 

     В 2020-21н.р. був проведений Тижні « Вивчаємо правила дорожнього руху», Місячник протипожежної безпеки , до участі в яких був залучений весь колектив ЗДО № 2, діти всіх вікових груп. Проведено анкетування – самодіагностика  «Як убезпечити життя дітей», розміщені консультації для батьків на сторінках Фейсбука.

   

   10 березня педагоги та вихованці ЗДО №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» приймали участь в міському онлайн- конкурсі «Співець українського слова», до дня народження Т.Г.Шевченка , в номінації літературно-музична композиція.

 

Разом з батьками приймали участь в Всеукраїській акції «Збудуємо годівничку.».

 

Робота з батьками та дітьми була організована на сторінці Facebook та в групах Viber. До зимових свят був об'явлений челендж «Подаруй дітям радість».

   

Інформація надавалась батькам, а вони вирішували у який зручний час для них та дитини  запропонувати власній дитині зробити щось цікаве, емоційне , враховуючи її психофізіологічний та емоційний стан.

Розміщені консультації для батьків: «Безпека дітей у наших руках», «Як говорити  про КОРОНА ВІРУС-19 з маленькими дітьми», «Розмова про Covig-19»,  Дистанційний супровід батьків дошкільнят», «10 навичок, яким варто навчити дитину в цифрову епоху», матеріали до Великодня.  . Розміщені посилання на сайти для роботи з дітьми : «365 креативних ідей : аплікація, малювання, саморобки», сайт для роботи з дітьми з розвитку  математичних здібностей «Learning.ua», ігрові завдання на логіку «LOGICLIKE.COM», 5 класних українських мультсеріалів для раннього розвитку малюка та багато інших.

Розміщено на сторінках Facebook : цикл занять пошуково-дослідницької діяльності дітей : «Городи та вітаміни на підвіконні», «Вивчаємо закони фізики та хімії», «Нетрадиційні техніки малювання».

 

Для ознайомлення батьків з освітнім процесом в дитячому садку були висвітлені ряд інтегрованих занять по всім віковим групам: «Подорож до зимового лісу» - 1 група, «Мандрівка транспортом» - 2 група, «Країна Лего» - 3 група, «Парасольку я свою на прогулянку візьму» - 4 група.,

     

      

 

відеопривітання до Дня матері,; відео «Азбука безпеки на дорозі», «Мій друг Світлофор» (вихователі Кулібаба Н.Б., Полякова М.В.);

 до Дня довкілля – відео «Як сортувати сміття», екологічний мультфільм «Хлопчик і земля» , консультація «День Землі; «Готуємось до Великодня» (муз. керівник Григорчук Н.В.), поради та консультації практичного психолога Кваснюк А.А.:

-          Критерії готовності дітей до школи

-          Криза 5 років

-          виховання дітей в грі

-          Як запобігти конфліктам дітей

-          успіх у маленьких долоньках

-          використання арт-терапії

Робота велася за  кількома напрямками:

-          ігрова діяльність: «Чарівний квадрат», «Ігри з гудзиками», «Цікаві руханки», «Музично-ритмічні вправи», «Термомозаїка», «Нишпорка-квест», ігрові завдання на логіку, на розвиток мислення «Як це пов’язано» та інші.

-          пізнавальна діяльність:  «Про Сонячну систему»», «Порахуй», «Який звук спільний?», «Склад числа 5,6,7,» , «Ізографи»,  «Друдли» , «Місяці. Пори року», та інші.

-          Розвиток дрібної моторики рук: малювання по крапочкам, розфарбуй за зразком,  «Вырезалка-обучалка», робота з пластиліном та інше.

  Постійно оновлювався сайт закладу та сторінка Facebook  на якому висвітлювалися  основні події із  життя закладу.

Велика увага приділялась формам роботи з батьками:  відеофрагменти різних видів дитячої діяльності, педагогічні доручення. Для інформування батьків використовуються ресурси соціальних мереж,  інформаційні листи, інформаційні кошики, тематичні виставки тощо.

 Незважаючи на карантинні обмеження, батьки є учасниками освітнього процесу . Як весело та творчо батьки оформляли домівки до Новорічних свят, щоб це було несподіванкою для дітей, забезпечували цікавими костюмами дітей на святах, виготовляли разом з дітьми годівнички.

           Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників свідчить, що:

Мають повну вищу педагогічну освіту -  7 педагогічних працівника

Мають вищу фахову педагогічну освіту – 4 педагогічних працівників.

Середню спеціальну освіту – 2.

Є студентами педагогічних інститутів -1.

Протягом навчального року адміністрацією закладу було відвідано ряд занять, режимних моментів у педагогів дошкільних груп. Недоліки, виявлені під час аналізу проведення навчально-виховного процесу, обговорювалися з педагогами та фіксувалися в « Діловому щоденнику аналізу освітнього процесу» та в картках аналізу.

Систематично вивчались умови забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та діючої програми «Дитина».

Результати вивчення свідчать про динаміку розвитку сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні з початком навчального року по всім освітнім лініям.

Результати методичної діяльності дошкільного навчального закладу розглядались на педагогічній раді ЗДО № 2.

           Виходячи з зазначеного, в організації  освітнього процесу  на 2021-2022н.р. все таки залишаються актуальними питання:

1.      Спрямування  методичної  роботи з  педагогами на  формування їх  свідомої  активності, самостійності, набуття  високої особистісної і професійної  культури,  творчого  потенціалу упродовж 2021/2022 навчального  року.

2.      Підвищення кваліфікаційного  та освітнього рівня педагогів.

3.      Удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання дітей, забезпечення високої якості навчально-виховного процесу шляхом упровадження нових педагогічних технологій.

4.      Зміцненню фізичного здоров'я дітей шляхом активізації фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

5.      Продовжувати працювати над розділом – розвиток  музичних здібностей дітей за допомогою музичних занять (музично-ритмічні ігри, елементарне музикування, система К.Орфа…)

6.      Розвиток пізнавальних інтересів дітей через пізнавально - дослідницьку діяльність.

      Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання.

         У подальшому продовжувати роботу щодо створення сучасного розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

         Педагогам в 2021-2022 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

         При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти -психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

 -  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

 -  розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

 -  формувати схильність до творчості, винахідництва;

 -  формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

 -  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

         У 2021-2022 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей, патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку, сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей, використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

       Аналіз роботи, проведеної в навчальному році, показав, що вона мала пізнавальний характер, була направлена на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу.

        

                        Адміністративно-господарська робота.

Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу

        Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ЗДО №2 в 2020-2021 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

         У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

            Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

             У  ЗДО сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму,дотримання вимог щодо організації протиепідемічних заходів в період карантину.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники ЗДО під особистий підпис.      

          Вихователі  активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків.    Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО №2 має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами: оформлені макети “Перехрестя” з дорожніми знаками, машинками, жезлами; протипожежні щити, атрибути до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

         З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців ЗДО №2. Діти старшої групи отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам.

      Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

        На сайті ЗДО №2  наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму»,  де розміщено  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота ЗДО з даного питання.

 

                                                   Медичне обслуговування.

 

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

         Медичне обслуговування в ЗДО №2 здійснювалось  на достатньому рівні. Протягом року медична сестра Лисенко К.С., забезпечувала проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Протягом року строго слідкувала за дотриманням помічниками вихователів санітарних вимог, дотримання вимог роботи ЗДО під час карантину, дотримання ритму дня, провітрювання та квартування груп.

          Медичний блок складається з трьох кімнат: кабінет старшої медичної сестри, ізолятора та процедурного.  Утримується все в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги. Ізолятор розрахований для утримання однієї дитини.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

          Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

          Ведеться просвітницька робота з батьками в соцмережах по профілактиці різних захворювань.

 

                                               Організація харчування.

 

   В ЗДО №2 організація харчування підпорядковувалась відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006         № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

У дошкільному закладі протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням грошових і натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ЗДО №2, це питання вноситься до порядку денного нарад при директорові.

Для правильної організації харчування на основі перспективного харчування складається щоденне меню з вживанням свіжих овочів в літній та осінні періоди. Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором  та старшою медичною сестрою.

Періодичний контроль проводять працівники санепідемстанції, організація по захисту прав споживачів, представники управління освіти.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

       За результатами перевірок Держпродспоживслужби  грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування

                                                 Матеріально-технічна база.

      В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази за бюджетні кошти в поточному році придбали промислову пральну машину, промислову сушильну машину, на харчоблок придбали універсальну кухонну машину.. Виконали частковий ремонт покрівлі  на суму 200 00грн. Обновили в групу № 3 індивідуальні столи для дітей, подушки, ковдри та постільну білизну з рушничками на суму 57 300грн.  Батьки групи № 3 «Смішарики» подарували телевізор. А батьки групи №1 «Зірочки» оформили ігровий осередок для своїх малят  пазловим килимком  та придбали  безконтактний термометр для вимірювання температури тіла. Затишно та гарно стало в групових кімнатах всіх вікових груп ЗДО №2. За допомогою батьків оновлені майданчики всіх вікових груп.

 

    

 

 

 

 

 ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ  ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.      Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Керуючись Законів  України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МО України, річного плану ЗДО № 2. Завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у дошкільному навчальному закладі створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, коли в центрі всього стоїть дитина, її права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток. Адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта. Тим більше, у складний для України час, необхідно докласти зусиль, для стабільного функціонування дошкільного закладу, виховання у дітей духовних, патріотичних та моральних цінностей.

     За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.