Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "ЛЕЛЕЧЕНЯ"
Навчально-виховна робота

                            

 

   Комунальний  заклад дошкільної освіти №2 "ЛЕЛЕЧЕНЯ" в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305 (зі змінами- постанова Кабінету міністрів №86 від 27.01.2021), Базовим компонентом дошкільної освіти іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

     Головною метою ЗДО №2 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність ЗДО №2 направлена на реалізацію державної політики в галузі дошкільної освіти; збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

    Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про освіту", Про дошкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний заклад, Базовим компонентом дошкільної освіти;

-забезпечення рівня якості дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня, обсягу;

-дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

   

     Заклад дошкільної освіти №2 здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення та освітньої програми.

  

   

Пріоритетними напрямками роботи ЗДО №2 є:

-створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і всебічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;

-осучаснення та гуманізація пелагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання, впровадження нових форм діяльності закаду дошкільної освіти в умовах модернізації дошкільної освіти;

-впровадження передових педагогічних ідей, новітніх освітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей дошкільників в різних видах дитячої діяльності;

-формування основних компетенцій дошкільників за освітніми лініями "Особистість дитини", "Дитина в соціумі", "Дитина в природному довкіллі", "Дитина в світі культури", "Гра дитини", "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі", "Мовлення дитини";

- охорона життя і здоров'я дітей , оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров'я;

- оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками. 

 

В закладі освіти достатньо уваги приділяється якості й ефективності надання освітніх послуг. Організовуючи  освітній процес, педагоги закладу дотримуються встановлених правил:

   Ніколи не давати дитині те,про що вона може дізнатися сама.

Ставитись до дитини з повагою та інтересом, враховуючи її можливості та здібності.                                                                                                                           Активізувати внутрішні ресурси своїх вихованців, виявляючи  їхній інтелектуально-вольовий і моральний потенціал.

Брати емоційну участь у стосунках з дитиною, розуміти її думки, інтереси, почуття, вчинки.                                                                                          

Враховувати принцип природовідповідності.

Вбачати у дітях однодумців і партнерів.

 

В дошкільному закладі використовуються різні форми організації дітей:

 

 

спеціально-організована навчальна;

ігрова діяльність;

трудова діяльність;

пізнавальна діяльність;

комунікативна діяльність;

рухова діяльність;

свята та розваги;

самостійна діяльність

 

 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Зміст дошкільної освіти здійснюватиметься відповідно до Базового компонента дошкільної освіти у "ЛЕЛЕЧЕНЯ"

в 2020/2021 навчальному році визначається:

Комплексними освітніми програмами:

Дитина. Освітня програма для дітей від двох до семи років (наук.керівник В.О.Огнев'юк, авт.кол.: Г.В.Бєлєнька, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко та ін.;, Київ, ун-т Б.Грінченка, 2020), (Лист МОН України  №1/11-4960 від 23.07.2020р.)

Парціальними освітніми програмами:

       - Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників «SТRЕАМ- освіта, або Стежинки у Всесвіт» (К.Крутій, І. Стеценко) )Лист ІМЗО від 14.07.2020р, №22.1/12-Г-274).

- "Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку"(О.Пометун, Н.Гавриш, за ред. О.Пометун) (Лист ІМЗО від 12.02.2019,№22.1/12-Г-42)

- "Україна- моя Батьківшина", програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. -КичатаІ.І., Каплуновська О.М., ПалецьЮ.М., за наукового редагування Рейнольської О.Д.        

- «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

-          «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.)    

 

-           Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» ( Близнюк В.Ю., Борук О.П., Гонгало В.Л., та інш., керівник проекту Рома О.Ю.,2016), (Лист Державноїнаукової установи " Інститут модернізації змісту освіти" МОН України від 28.12.2015 № 2.1./12-Г-150).

 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

 
 

         Педагогічний колектив закладу здійснює інноваційну діяльність як на рівні впровадження методичних розробок.

В дошкільному закладі активно впроваджуються освітні інноваційні технології спрямовані на особистісно-орієнтовану освіту дошкільників, що забезпечують розвиток і саморозвиток особистості дитини, як суб’єкта пізнавальної та предметної діяльності, спираючись на її здібності, нахили, інтереси, а саме:

 

LEGO- технологія ;

 

STREAM-освіта дітей дошкільного віку;

 

Інтеграція освітньої діяльності;

 

Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого і дитини;

 

Інформаційно-комп’ютерні технології ;

 

Технологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ);

 

Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами технології "

Палички Кюїзенера";

 

Засвоєння нової інформації засобоми технології мнемотехніки;

 

Технологія музичного виховання за системою К.Орфа.

 
 
 
    

 

Захист дітей від насильства як в сім’ї, так і за її межами, гарантується і міжнародними документами, і національним законодавством України

 

 
Стандарти передбачені міжнародними документами, що мають силу для України.
 
Конвенція ООН про права дитини
 
Стаття 19
 
«1. Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину.
 
2. Такі заходи захисту, у випадку необхідності, включають ефективні процедури для розроблення соціальних програм з метою надання необхідної підтримки дитині й особам, які турбуються про неї, а також здійснення інших форм запобігання, виявлення, повідомлення, передачі на розгляд, розслідування, лікування та інших заходів у зв’язку з випадками жорстокого поводження з дитиною, зазначеними вище, а також, у випадку необхідності, для порушення початку судової процедури».
 
Стаття 37 «Держави-учасниці забезпечують, щоб:
 
а) жодна дитина не піддавалась катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання.
 
Стаття 39 «Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, самоповагу і гідність дитини».
 
Стаття 28 «2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини та відповідно до цієї Конвенції.
 
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
 
Стаття 7 «Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюдському або принижуючому гідність поводженню чи покаранню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам».
 
Загальна декларація прав людини:
 
Стаття 5 «Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання».
 
Конвенція про захист прав людини та основних свобод
 
Стаття 3  «Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
 
Національне законодавство України
 
Конституція України
 
Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.
Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам».
 
Стаття 51. Сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою.
 
Стаття 52.Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.
Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.
Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку діяльність щодо дітей.
 
Цивільний кодекс України
 
Стаття 289. Право на особисту недоторканність
 
1. Фізична особа має право на особисту недоторканність.
2. Фізична особа не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує її гідність, поводженню чи покаранню.
3. Фізичне покарання батьками (усиновлювачами), опікунами, піклувальниками, вихователями малолітніх, неповнолітніх дітей та підопічних не допускається.
У разі жорстокої, аморальної поведінки фізичної особи щодо іншої особи, яка є в безпорадному стані, застосовуються заходи, встановлені цим Кодексом та іншим законом.
4. Фізична особа має право розпорядитися щодо передачі після її смерті органів та інших анатомічних матеріалів її тіла науковим, медичним або навчальним закладам».
 
Сімейний кодекс України
 
Стаття 150. Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини
1. Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей (…)
6. Забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини.
7. Забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів покарань, які принижують людську гідність дитини».
 
Кримінальний кодекс України містить як загальні норми, що захищають всіх громадян, зокрема дітей від жорстокого поводження, так і норми, безпосередньо спрямовані на захист життя, здоров’я та недоторканності дитини.

 

 

Навчіть дітей правилам безпеки!

 

Необхідно знати напам’ять адреси, номери телефонів та імена людей, яким ти довіряєш, які піклуються про тебе (батьки, рідні, близькі люди)

 

Пам’ятай про телефони спеціального та негайного виклику: 101 (народна служба порятунку); 102 (міліція); 103 (швидка допомога)

 

Знай номери дільничного інспектора, соціальної служби, телефону довіри.

 

Нікому не дозволяй принижувати та ображати тебе.

 

Не принижуй та не ображай інших, будь коректним і витриманим у спілкуванні.

 

Не ходи в пізній час один (одна) по вулиці.

 

Ніколи не розмовляй з незнайомими людьми, нікуди з ними не йди, нічого у них не бери, не сідай в автомобіль.

 

Якщо тобі загрожуватиме небезпека, тікай і привертай до себе увагу.

 

Не сідай з незнайомцями до ліфту.

 

Не впускай в помешкання незнайомців, якщо ти один (одна) дома.

 

Знай, де знаходиться твоє свідоцтво про народження (твій паспорт).

 

Якщо з тобою трапиться щось недобре, негайно розкажи людям, яким ти довіряєш.

 

__________________________________________________________________________________Пам’ятка педагогічному працівнику

 

 

Про додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного або психічного насильства

 

Каталог дій, що розцінюються як насильство по відношенню до дітей

(на основі аналізу міжнародних та державних нормативно-правових актів)

Фізичне насильство:

побої

мордування

навмисне травмування

нанесення тілесних ушкоджень

порушення фізичного здоров’я

катування

недбале, брутальне і жорстоке, нелюдське поводження, що принижує гідність

фізичні покарання

зловживання

нехтування

експлуатація дитячої праці

непосильна праця

залучення до праці на виробництві зі шкідливими умовами

використання у жебрацтві

вилучення органів для трансплантації, насильницьке донорство (проведення дослідів)

вбивство

Психологічне насильство

приниження гідності

словесні образи, образливі прізвиська

роздягання дитини перед іншими як спосіб покарання

висміювання недоліків дитини, особливостей сім'ї, сімейних подій

насміханні над виглядом, видом діяльності, поведінкою дітей, які вирізняються серед однолітків

ігнорування фізичних потреб дитини

крик

авторитаризм, вимоги без пояснень

примушування до негативних дій

погрози

цькування

переслідування

залякування

залучення до екстремістських релігійних психокультових угрупувань та течій

примушення до жебрацтва, бродяжництва

доведення дітей до самогубства

розголошення чи публікація будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника

Сексуальне насильство:

розбещення

зґвалтування

використання неповнолітніх у порнобізнесі (для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів)

посягання на статеву недоторканість, сексуальні домагання

сексуальні зловживання

сексуальна експлуатація неповнолітніх (проституція, примушування, спонукання чи втягнення до заняття проституцією; звідництво, вчинене із залучанням неповнолітнього)

 

Економічне насильство:

відбирання речей, грошей, їжі, на які постраждалий має передбачене законом право

умисне позбавлення житла, їжі, одягу, грошей

вимагання

крадіжка, грабіж

шантаж з метою отримання грошей

незаконне присвоєння власних речей, грошей іншої людини

умисне пошкодження майна та одягу

 

 

Основні поняття

жорстоке поводження з дитиною – будь-які форми фізичного, психологічного, сексуального або економічного та соціального насилля над дитиною в сім’ї або поза нею;

насильство - будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одної людини по відношенню до іншої, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи людини та громадянина і наносять їй моральну шкоду, шкоду її фізичному чи психічному здоров'ю;

фізичне насильство– умисне нанесення одним індивідом іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі і гідності;

сексуальне насильство – протиправне посягання одного індивіда на статеву недоторканість іншого, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітніх;

психологічне насильство– це насильство, пов’язане з дією одного індивіда на психіку іншого шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю;

економічне насильство– навмисне позбавлення одним індивідом іншого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я.

 

Напрями діяльності органів та закладів освіти щодо попередження насильства визначені у наступних документах:

 

1. Закон України «Про освіту», де зокрема вказується, що метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

2. Закон України «Про охорону дитинства» визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні засади державної політики у цій сфері. Зокрема у статті 10 цього закону зазначається, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості, і виключають приниження честі та гідності дитини. Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження, насильство і знущання над ними в сім'ї та поза її межами встановлюється законодавством.

3. «Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення» (затверджений Наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 19.08.2014  № 564/836/945/577; зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1105/25882), визначений вищезазначеним наказом Міністерства освіти і науки України «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх» як обов’язковий для ознайомлення всіх педагогічних та науково-педагогічних працівників (п.2.2). В цьому документі визначені функціональні повноваження органів та закладів освіти щодо попередження насильства та жорстокого поводження з дітьми. Отже, органи та заклади освіти:

- здійснюють приймання заяв та повідомлень про випадки жорстокого поводження з дітьми;

- терміново (протягом однієї доби) передають повідомлення у письмовій формі до служби у справах неповнолітніх, органів внутрішніх справ про випадок жорстокого поводження з дитиною чи реальну загрозу його вчинення;

 - уживають заходів для виявлення і припинення фактів жорстокого поводження з дітьми у навчальних закладах, притягують до дисциплінарної відповідальності співробітників, учнів та інших осіб, які допускають жорстоке поводження з дітьми;

керівники навчальних закладів зобов’язують педагогічних працівників, зокрема класних керівників, проводити попереджувальну роботу з батьками з метою недопущення випадків жорстокого поводження  дітьми в сім’ях, а також відстежувати подібні випадки з боку інших учнів;

класні керівники організовують роботу з батьками щодо роз’яснення наслідків жорстокого поводження з дітьми в сім’ях, а також з особами, що становлять найближче оточення дитини, яка постраждала від жорстокого поводження або потерпає від реальної загрози його вчинення.

Висновок: Якщо до будь кого із працівників органів внутрішніх справ, органів та закладів освіти, охорони здоров’я, управлінь у справах сім’ї та молоді, центрів служб для молоді звернулась дитина з приводу жорстокого поводження з нею - той, до кого звернулась дитина (державний посадовець, лікар, вчитель, вихователь, працівник соціальної служби, міліції і т. п.) зобов’язаний оформити письмово звернення дитини і передати його до відповідного територіального підрозділу Служби у справах дітей протягом однієї доби з моменту отримання звернення (повідомлення).

 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх» від 23.08.2006 № 631 визначає завдання педагогічних працівників:

- здійснювати заходи з профілактики порушень соціально-психологічної адаптації учнівської молоді;

- виховувати взаємоповагу та навчати дітей і батьків способів конструктивної взаємодії в сім’ї;

- створити інформаційні куточки для учнів із переліком організацій, куди можна звернутися з приводу насильства.

5. Наказ Міністерство освіти і науки України «Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми» від 25.12.2006 № 844наголошує на:

- обов’язку педагогічних працівників неухильно виконувати законодавство України щодо охорони прав дитинства в частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності дитини;

- обов’язку керівників навчальних закладів організувати просвітницько-профілактичну роботу з усіма суб’єктами навчально-виховного процесу, в тому числі і з батьками, з метою недопущення випадків фізичного і психологічного насильства, образ, недбалого і жорстокого поводження з дітьми, втягнення їх до злочинної діяльності тощо.

6.Наказ Міністерство освіти і науки України «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» від 01.02.2010 № 59 наголошує на обов’язку керівників навчальних закладів:

- ознайомити всіх педагогічних працівників та забезпечити неухильне виконання спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»;

- збільшити кількість психологічних факультативних занять з психології та тренінгів із формування соціальних навичок у дітей;

- широко залучати органи учнівського врядування та батьківської громадськості до профілактичної роботи.