Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №2 "ЛЕЛЕЧЕНЯ"
освітня програма на 2021-22н.р.

ПОГОДЖЕНО                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                                                                                               Директор ЗДО №2

ЗДО №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ»                                                                                            В.М. Щербакова

Протокол №1                                                                                              _____________________

від 26 вересня2021р                                                                                                  26 вересня  2021р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітня програма

 комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок)№2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ»

на 2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Програма розроблена відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2021/2022 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», КОНЦЕПЦІЇ національно-патріотичного виховання в системі освіти України, УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 18.05 2019р №286/219 «Про стратегію національно-патріотичного виховання», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025рр.», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2021р №673 «Державна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання на період до 2025р.» , КОНЦЕПЦІЇ Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 , Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 10.08.2021р. №1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021-2022 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти,  Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”

 

 

 

 Вступ

 

   КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ( ЯСЛА-САДОК) №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» (в подальшому читати – ЗДО №2) розташований за  з адресою : 65481, Одеська обл., м. Южне, вул. Григорівського Десанту, буд.8; телефон (048-42) 2-45-74; електронна адреса : lelechenja_2@ukr.net.

       У ЗДО №2 функціонують групи загального розвитку з 12-ти годинним перебуванням дітей. В групи загального розвитку приймаються діти віком від двох до шести(семи) років.

В ЗДО №2 функціонують групи:

-перша молодша група - від 2 до 3 років;

-друга молодша група- від 3 до 4 років;

-середня група-від 4 до 5 років;

-старша група – від 5 до 6 років.

  ЗДО №2 працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 12 годин. Вихідні дні- субота, неділя, святкові дні. Щоденний графік роботи ЗДО№2: початок роботи - о 6.30 год., закінчення роботи – о 18.30год.

     Навчальний рік у ЗДО №2 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. ЗДО №2 здійснює свою діяльність свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

      Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєво компетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам.

Головне завдання ДНЗ №2«ЛЕЛЕЧЕНЯ» – забезпечити юне покоління якісною освітою,  тобто виховати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому.

 Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі.

№ з/п

Категорія педпрацівників

Всього педпрацівників

Освіта

Середня спеціальна

Вища

Студенти пед.коледжів

1

ДИРЕКТОР

1

 

1

 

2

Керівник гуртка/вихователь-методист (по 0,5ставки)

1

 

1

 

3

Вихователі

9

2

6

1

4

Практичний психолог (0,5ставки)                   

1

 

1

 

5

Інструктор з фізвиховання (0,5ставки)

1

 

1

 

6

Музичний керівник

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Головним завданням методичної служби ЗДО є постійна робота щодо педагогічної зрілості вихователів, складовими якої є професійна та особистісна зрілість.

Формування професійної зрілості педагогів відбувається шляхом:                                                  - стимулювання їх службової і суспільної активності, оновлення і удосконалення знань;     - формування нового, сучасного педагогічного мислення, у дусі гуманістичної педагогіки, спрямованого на вирішення завдань розвитку суб’єктності дитини в освітній діяльності;              - удосконалення педагогічної і методичної майстерності на основі оволодіння новими педагогічними технологіями;                                                                                                                   - удосконалення діяльності педагогів з організації творчої, активної, самостійної роботи дітей на заняттях;                                                                                                                                            - формування вмінь і навичок аналізу освітнього процесу в цілому і самоаналізу своєї освітньої діяльності;                                                                                                                                          - виявлення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду;                               - залучення педагогів до пошукової діяльності на підставі доступних і зрозумілих їм методик.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про дошкільну освіту» комунальний заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) №2  «ЛЕЛЕЧЕНЯ» спрямовує діяльність на забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Освітня програма комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» на 2021-2022навчальний рік розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та згідно з оновленим  Базовим компонентом дошкільної освіти (затвердженим МОН України №33 від 12.01.2021р) та методичними рекомендаціями до оновленого Базового компоненту дошкільної освіти (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-148 від 16.03.2021р.).

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення вихованцями обов’язкових результатів навчання (набуття компетентностей), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти.

Освітня програма визначає: 

-         загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуті компетентності);

-         перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх ліній, логічну послідовність їх реалізації;

-         форми організації освітнього процесу;

-         систему внутрішнього забезпечення якості освіти.

 

Зміст освітньої програми передбачає:

·        формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

·        виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

·        утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

            ·        розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

 

Мета і завдання освітньої програми ЗДО №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ» на 2021-2022н.р.

   Мета: створення в дошкільному навчальному закладі інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти.

Основними завданнями виступають:

1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників шляхом введення:

- нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей);                                                                                                                         - нових освітніх технологій (мнемотехніка, та інших);

- оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.

2. Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості у питаннях:

- освіти і розвитку дітей раннього та передшкільного віку;                                                                             - підготовки дітей до шкільного навчання дітей;                                                                                                - удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи;                                                                                    - використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі.

3. Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища дошкільного заладу, що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.

- зміцнення матеріально-технічної бази закладу;                                                                                      - розвиток системи управління ЗДО на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільною установою.

 Колектив ЗДО №2 в 2021-2022 навчальному році працюватиме над науково-методичною темою «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи ».

 

Пріоритетними напрямками роботи є:

- створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період;                                                                                                                                                               - осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання, впровадження нових форм діяльності дошкільного навчального закладу в умовах модернізації дошкільної освіти;                                                                         - впровадження передових педагогічних ідей, новітніх освітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей дошкільників в різних видах дитячої діяльності;                                                                                                                                                 - формування основних компетенцій дошкільників за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»;                                                                                                                                                                - охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я;                                                                                                                         - оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками.

 

 

         

Розділ І.

Загальний обсяг навантаження та очікувані результати навчання (набуття компетентностей). Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності.

 

 

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти, освітніх програм та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 року № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» у 2021-2022 навчальному році в закладі дошкільної освіти загальний обсяг тижневого навантаження за віковими групами становитиме:

 

Орієнтовні види діяльності за освітніми лініями

Орієнтовна кількість занять на тиждень за віковими групами

Різновікова

старша
(від 5 до 
6 років)

(від 2 до 3

років)

(від 3 до 4

років)

(від 4 до 5

років)

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

 

3

 

Здоров’я та фізичний розвиток

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину
(в астрономічних годинах)

1,4

3,5

5,3

8,3

Години, передбачені для фізкультурних занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

 

Зміст освітнього процесу в закладі у 2021-2022 навчальному році спрямований на формування та розвиток компетентностей вихованців відповідно до освітніх ліній Базового компонента:

Освітня лінія

Зміст освітнього процесу

Особистість дитини

Передбачає:

- формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довільність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.

Дитина в соціумі

Передбачає:

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’являються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими членами суспільства

Дитина в природному довкіллі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Містить доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин;готовність включатись у практичну діяльність, що пов’язана з природою; дотримування правил природокористування.

 Мовлення дитини

 Передбачає:

 засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинства. Мова виступає «каналом зв’язку» для одержання інформації з немовних сфер буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через органічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.

Дитина в світі культури

Передбачає:

 формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Гра дитини

Передбачає:

 розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

Передбачає:

 сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосовувати отримані знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізнавальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізнавальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 

Реалізуючи вищезазначений зміст освітнього процесу, вихователі забезпечують досягнення очікуваних результатів навчання, визначених у освітній програмі для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. проекту – Огнев’юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін.). (Лист МОН від 23.07.2020 №1/11-4960) та парціальних програмах.

Парціальними освітніми програмами:

-«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

Дошкільнятам-освіту для сталого розвитку» (О.Пометун, Н.Гавриш, за ред.О.Пометун )

(Лист ІМЗО від 12.02.2019, №22.1/12-Г-46)

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

- Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» / Близнюк В.Ю., Борук О.П., Гонгало В.Л., та інш., керівник проекту Рома О.Ю./2016;

- Програма розвитку конструктивних здібностей у дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання»  Т.В.Пекер (Схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України  (протокол засідання комісії № 4 від 22. 10. 2010)

- Альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників «SТRЕАМ- освіта, або Стежинки у Всесвіт» (К.Крутій, І. Стеценко).

 

 

 

В ДНЗ №2 впроваджуються освітні технології :

 

Назва групи

Інноваційна технологія

Автор

1 молодша група,                           2 молодша група,

середня група, старша група

 Використання інтелектуальних карт та коректурних таблиць за методикою Наталі Гавриш.

Н.В. Гавриш

 

1 молодша група,                           2 молодша група,

середня група, старша група

 Технологія ефективного засвоєння інформації «Мнемотехніка»

 

 

Середня, старша групи

Навчання дітей розповідання за схемами
за методикою Катерини Крутій, Олександри Білан.

К. Л. Крутій, О.Білан

 

 

 

 

Дотримання змісту, взаємозв’язку та логічної послідовності реалізації освітніх ліній Базового компоненту забезпечується та відображається у плануванні педагогів закладу.

 

Розділ 2.

Форми організації освітнього процесу

       Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» освітня програма комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ визначає форми організації освітнього процесу.

З метою досягнення очікуваних результатів навчання (набуття компетентностей) у 2021-2022 навчальному році педагогами закладу будуть реалізовуватися різні форми освітнього процесу.

За формами організації проводяться такі типи занять:

·        фронтальні, колективні (з усіма дітьми групи);

·        групові (10-12 дошкільнят);

·        індивідуально-групові (4-6 дошкільнят);

·        індивідуальні (1-4 дошкільнят).

У залежності від основних завдань освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та відповідно до змістовних ліній Базового компоненту дошкільної освіти, пріоритетного (гуманітарного) напряму  у всіх вікових групах організовуються такі види занять:

-         заняття із засвоєння дітьми нових знань;

-         заняття із закріплення і систематизації досвіду дітей;

-         контрольні заняття;

-         комплексні;

-         інтегровані.

   Розподіл занять на тиждень проводиться відповідно до Наказу МОН № 446 від 20.04.15 року «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

Тривалість занять становить:

- у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин

- у молодшій групі (4-й рік життя) - не більше 15 хвилин;

- у середній групі (5-й рік життя) – 20 хвилин;

- у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин

         З метою забезпечення наступності з початковою ланкою освіти поширеним типом занять у поточному навчальному році у всіх вікових групах будуть інтегровані заняття у рамках блочно-тематичної організації освітнього процесу. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в   різних дошкільних групах). При цьому забезпечено нормативні вимоги до тривалості статичного навантаження у положенні сидячи на одному занятті, а саме: різновікової – від 2 до 3 років – 15 хвилин, від 3 до 4 років –  15 хвилин, від 4 до 5 років – 20 хвилин, старшої – 25-30 хвилин

Види інтегрованих занять:

           -         соціально-природознавчої тематики;

-         з пріоритетом інтелектуально-мовленнєвих завдань;

-         з пріоритетом логіко-математичних завдань;

-         заняття художнього циклу.

           Інтеграція сприяє значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) та істотно знижує навчальне навантаження на дітей.

Безперервна безпосередньо освітня діяльність у групах планується як у I так і в II половині дня відповідно до розкладу занять на тиждень. Заняття, які потребують підвищеної пізнавальної активності, проводяться переважно в першу половину дня та у дні з високою працездатністю (вівторок, середа). У другій половині дня плануються заняття з художньо-продуктивної діяльності. Весь освітній процес організовується диференційовано з урахуванням віку і індивідуальних особливостей дітей.

У  закладі дошкільної освіти планування та організація життєдіяльності, у тому числі освітній процес, здійснюється за режимними моментами з урахуванням ліній розвитку, які базуються на інтегрованому підході, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу.

 Тип заняття обирає та уточнює вихователь самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх програмах.

 Рівномірно розподіляються види активності за основними видами діяльності протягом дня в залежності від бажань та інтересу дітей. Крім спеціально організованої освітньої діяльності передбачається самостійна діяльність дітей:

·        ігри (дидактичні, сюжетно-рольові, рухливі, театралізовані, ігри з піском та водою та ін.);

·        спостереження;

·        пошуково-дослідницька діяльність;

·        самостійна художня діяльність тощо.

Вихователі здійснюють індивідуальну роботу з дітьми, що є одним із розділів календарного планування.

Фізичне виховання дітей передбачає проведення:

·        ранкової гімнастики;

·        гімнастики пробудження;

·        занять фізичною культурою;

·        рухливих ігор та ігор спортивного характеру;

·        загартування;

·        фізкультурних хвилинок під час занять;

·        фізкультурних пауз між заняттями;

·        фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід);

·        оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій.

Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться із першої молодшої групи.

Тривалість фізкультурних занять для дітей у віці від 2 до 3 років - 15 хвилин; від 3 до 4 років - 20-25 хвилин; від 5 до 6(7) років - 25-30 хвилин.

Фізкультурні заняття для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма та місце проведення занять визначаються педагогом залежно від поставленої мети, сезону, погодних умов та інших факторів.

У дні, коли немає занять з фізкультури, проводять фізкультурні комплекси під час денної прогулянки.

 

   Самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є робота гуртка «Безмежний світ гри з LEGO». Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість.

 

У 2021-2022 навчальному році організована робота гуртка:

 

Вік дітей

Назва гуртка

Програма

3-4 роки

«Дослідники світу

Мета:

«Досліджуємо та відтворюємо»

Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» (О.Ю.Рома, В.Ю.Близнюк, Київ, 2016р.) (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 28.12.2015 №2.1./12-Г-150)

Програма розвитку конструктивних здібностей у дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання»  Т.В.Пекер (Схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України  (протокол засідання комісії № 4 від 22. 10. 2010)

 

4-5 років

«Мандрівники на легольоті»

Мета: «Пізнаємо та експериментуємо»

Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» (О.Ю.Рома, В.Ю.Близнюк, Київ, 2016р.) (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 28.12.2015 №2.1./12-Г-150)

Програма розвитку конструктивних здібностей у дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання»  Т.В.Пекер (Схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України  (протокол засідання комісії № 4 від 22. 10. 2010)

5-6 років

«Юні техніки»

Мета: «Впевнено майструємо та     імпровізуємо»

Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO» (О.Ю.Рома, В.Ю.Близнюк, Київ, 2016р.) (Лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 28.12.2015 №2.1./12-Г-150)

Програма розвитку конструктивних здібностей у дітей дошкільного віку «ЛЕГО-конструювання»  Т.В.Пекер (Схвалено до використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України  (протокол засідання комісії № 4 від 22. 10. 2010)

 

Вищезазначені форми організації освітнього процесу в ЗДО№2  «ЛЕЛЕЧЕНЯ» реалізуються в рамках: 

·        плану роботи закладу на 2021-2022 н.р. (додаток № 1);

·        ритм дня дітей всіх вікових груп

(додаток № 2);

·        розклад організованої діяльності дітей   всіх вікових груп (додаток № 3)

За окремим планом у закладі організовується літнє оздоровлення дітей, під час якого освітній процес організовується в наступних формах:

·        ранкова гімнастика та гімнастика пробудження;

·        дозований біг,  ходьба по траві, піску, по «доріжці  здоров’я», обливання ніг прохолодною водою;

·        рухливі та спортивні ігри;

·        процедури прийняття сонячних та повітряних ванн;

·        екскурсії, цільові прогулянки;

·        продуктивні види діяльності;

·        ігри з водою, піском;

·        конструкторські та творчі ігри;

·        пошуково-дослідницька діяльність;

·        організація трудової діяльності;

·        літературні розваги, конкурси малюнків;

·        змагання, різноманітні конкурси, естафети.

   

 

 

 

Розділ 3.

 

Cистема внутрішнього забезпечення якості освіти

        Відповідно частини 3 ст. Закону України «Про освіту» у комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №2 «ЛЕЛЕЧЕНЯ»» сформовано систему внутрішнього забезпечення якості освіти, яку схвалено педагогічною радою закладу (протокол №   від  

                             

           У рамках зазначеної системи у 2020-2021 навчальному році будуть здійснені заходи щодо визначення стану забезпечення якості освітнього процесу.

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень:

 

Назва групи

Форма дослідження

Інструментарій

«Зірочки» (діти віком від 2 до 3 років)

Педагогічна діагностика:

моніторинг

- дидактичні ігри та вправи;

- розвивальні ігри ;

- вивчення листків здоров᾽я кожної дитини;

- анкетування (опитування)  батьків;

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані)

«Капітошка»

(діти віком від 3 до 4років)

Педагогічна діагностика:

моніторинг

- дидактичні ігри та вправи;

- розвивальні ігри ;

- вивчення листків здоров᾽я кожної дитини;

- анкетування (опитування)  батьків;

- аналіз мовлення батьків і рідних дитини;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

 

«Смішарики»

(діти віком від 4до 5 років)

Педагогічна діагностика, моніторинг:

- контрольні та підсумкові заняття;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей  з різних розділів програми  (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

«Метелики»

Педагогічна діагностика, моніторинг:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- контрольні та підсумкові заняття;

- міні-заняття з окремими дітьми;

- спостереження  за дітьми (безпосередні, опосередковані);

- бесіда з дітьми  (як допоміжний метод);

- вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості тощо);

- контрольні зрізи рівнів знань та умінь дітей  з різних розділів програми  (нульові зрізи - у вересні, контрольні зрізи - у грудні-січні, підсумкові зрізи - у квітні-травні);

            Моніторинг досягнень дітей у всіх вікових групах  здійснюється за методичним посібником  "Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти" ( за загальною редакцієюТ. В. Киричук, О. М. Кулик, Н. М. Шаповал. - Вид. 2-ге, без змін.)

 

Заходи

Мета

Термін виконання

 

1

 

Педагогічна діагностика (обстеження) особливості розвитку дітей

Вивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах

Вересень, травень

Відстеження результатів освітньої роботи для дітей низького і нижче середнього рівня розвитку

січень (у разі необхідності)

Виявлення рівня реалізації завдань програми

 

2

Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками

Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів.

1 раз на квартал

3

Аналіз планів освітньої роботи з дітьми

Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти

щомісячно

4

Анкетування, тестування педагогів, батьків

Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків

За потребою, упродовж року

Визначення рівня професійної компетентності педагогів

 

За потребою упродовж року

5

Моніторинг стану здоров'я дітей

Визначення груп здоров'я дітей та фізкультурних груп

Вересень, квітень

 

6

Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ЗДО

Визначення індексу здоров'я дошкільників

щоквартально

7

Моніторинг фізичного розвитку дітей

 

Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей

 

Вересень, грудень, квітень

8

Педагогічний аналіз діяльності ДНЗ за навчальний рік

Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем

травень, серпень

 

 

 

 

 

 Мета моніторингу– виявлення ступеня відповідності результатів діяльності закладу дошкільної освіти стандартам і вимогам дошкільної освіти.

Завдання моніторингу:                                                                                                                                    - безперервно спостерігати за динамікою розвитку ЗДО, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни;                                                                                                                - здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у закладі дошкільної освіти;                                                                                                                   - підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг;                         - залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освітиЗДО.

Розділ 4 .

Прогнозований результат освітньої програми.

Припускається що:

1) Для вихованців і батьків:

- кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту;                  - міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти;                                                       - забезпечення індивідуального педагогічного та психологічного супроводу для кожної дитини;                                                                                                                                                                                             - кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі в житті закладу.                                                                                                                                                               

- якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі;

2) Для педагогів:

- кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності;                       - кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника;                                                                                                                                                                       --буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій;                      - підтримка інноваційної діяльності.

Основні показники реалізації освітньої програми

Виконання Освітньої програми дасть змогу:

- удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту;                                                                                                                    - забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку;                                                                                                                                                                               - створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини старшого дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи;                                                                                                                                                                     - забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу;                                                                                    - забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього та передшкільного віку;                             - задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти;                                                                                    - удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті;                                                                                                                                                                 - упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій;      - упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства;                                                                                                                                    - використання сучасних освітніх технологій у роботі з дітьми.